MansDarbs
« Uz sākumu  
MansDarbs.lv
border1border2border3 reklama3
  Aktuālās vakances ()
» Visas pēc ievietošanas datuma
» Pēc uzņēmuma nosaukuma
» Pēc darbības nozares
» Pēc Amatiem
» Pēc darbības vietas
 
» Nekvalificēts darbinieks
» Palīgs / Māceklis
» Strādnieks / Darbinieks
» Menedžeris / Nodaļas vadītājs
» Vadītājs / Direktors
 
» Pastāvīgs darbs darba vietā
» Pastāvīgs darbs maiņās
» Nepilnas slodzes darbs darba vietā
» Projektu darbs / līgumdarbs
» Komandējumi Latvijas teritorijā
» Komandējumi ārpus Latvijas / darbs ārzemēs
» Darbs mājās
» Darbs skolniekiem / studentiem
» Darbs invalīdiem
» Brīvprātīgo darbs
Vakances internetā
» Valsts un pašvaldību iestādes (~812)
» ES institūcijas (~69)
» Personālatlases vortāli (~2886)
» Personālatlases uzņēmumi (~76)
» Rekrutēšanas kompānijas darbam ārzemēs (~142)
» Sludinājumu dēļi un vakanču lapas (~3241)
Pakalpojumi
» Pakalpojumi
Tavas iespējas
» Ievieto sludinājumu
» Ievieto savu CV
» Saņem vakances e-pastā
» Lasi vakances WAP`ā
Likumdošana
» Jaunākais likumdošanā
» Likumi
» Normatīvie akti
Noderīgi raksti
» Par CV
» Par darba intervijām
» Par darba meklēšanu
» Par tālākizglītību
» Par darba attiecību pārtraukšanu
» Darba ikdiena
» Par algu un nodokļiem
» Konfliktsituācijas
» Gadās arī tā
e-ziņas darba ņēmējiemDarba attiecību pārtraukšana
Darba attiecību pārtraukšana

Pamatā darba attiecības tiek izbeigtas:

 • ja darba devējs un darbinieks savstarpēji par to vienojas;
 • ja ir beidzies līgumā paredzētais līguma termiņš;
 • ja darba devējs uzsaka darba līgumu, pamatojoties uz apstākļiem, kas saistīti ar darbinieka uzvedību vai viņa spējām;
 • ja darbinieks atsakās turpināt darbu sakarā ar būtisku darba līguma nosacījumu grozīšanu.
 • Darba attiecību izbeigšanu var ierosināt gan darbinieks, gan darba devējs.

  1. Darbinieks ir tiesīgs uzteikt darba līgumu,

  vienu mēnesi iepriekš, par to rakstiski paziņojot darba devējam.
  Ja šī mēneša laikā darbinieks ir bijis slims, tad pēc darbinieka pieprasījuma uzteikuma termiņš tiks pagarināts par darbnespējas lapā norādīto pārejošas darba nespējas laiku. Ja šī mēneša laikā darbinieks ir pārdomājis un vairs nevēlas pārtraukt darba attiecības ar darba devēju, tad liela nozīme ir tam, vai pārdomāšanas iespēja ir noteikta darba koplīgumā vai darba līgumā. Ja darba līgumā vai koplīgumā nav pateikts, ka darbiniekam ir tiesības atsaukt uzteikumu, tad darba devējam ir tiesības darbinieku mēneša laikā atlaist. Ja darbinieks un darba devējs vienojas, darba tiesiskās attiecības var izbeigt arī pirms minētā termiņa (DL 103.pants).
  Darbinieks var neievērot noteikto uzteikuma termiņu, ja viņam ir svarīgs iemesls - apstāklis, kas, pamatojoties uz tikumības un taisnprātības apsvērumiem, neļauj turpināt darba tiesiskās attiecības (DL 100.panta piektā daļa).

  2. Darba devējam ir tiesības uzteikt darba līgumu darbiniekam vienīgi DL noteiktos gadījumos, kas saistīti ar darbinieka uzvedību, viņa spējām vai ar saimniecisku, organizatorisku, tehnoloģisku vai līdzīga rakstura pasākumu veikšanu uzņēmumā:

  • ja darbinieks bez attaisnojoša iemesla būtiski pārkāpis darba līgumu vai noteikto kārtību;
  • ja darbinieks, veicot darbu, rīkojies prettiesiski un tādēļ zaudējis darba devēja uzticību;
  • darbinieks, veicot darbu, rīkojies pretēji labiem tikumiem, un šāda rīcība nav savienojama ar darba tiesisko attiecību turpināšanu;
  • ja darbinieks, veicot darbu, ir alkohola, narkotiku vai toksiska reibuma stāvoklī;
  • ja darbinieks rupji pārkāpis darba aizsardzības noteikumus un apdraudējis citu personu drošību un veselību;
  • ja darbiniekam nav pietiekamu profesionālo spēju nolīgtā darba veikšanai;
  • ja darbinieks nespēj veikt nolīgto darbu veselības stāvokļa dēļ, un to apliecina ārsta atzinums;
  • ja ir atjaunots darbā darbinieks, kurš agrāk veica attiecīgo darbu;
  • ja tiek samazināts darbinieku skaits;
  • ja tiek likvidēts darba devējs  - juridiska persona vai personālsabiedrība.

  3. Papildu iemesli darba tiesisko attiecību izbeigšanai
  DL 27.nodaļā noteikts, ka darba attiecības var izbeigt arī uz citiem pamatiem:

  • darba līguma termiņa izbeigšanās;
  • darbinieka un darba devēja rakstveida savstarpēja vienošanās;
  • vecāku (aizbildņu) vai valsts darba inspekcijas rakstveida pieprasījums izbeigt darba tiesiskās attiecības ar personu, kas jaunāka par 18 gadiem, ja tā veic tādu darbu, kas apdraud personas drošību, veselību vai tikumību vai negatīvi ietekmē tās attīstību un izglītību (darbinieks šādā gadījumā saņem atlīdzību ne mazāku kā viena mēneša vidējās izpeļņas apmērā);
  • sakarā ar tiesas sprieduma stāšanos spēkā, ar kuru darbiniekam piespriesta brīvības atņemšana vai arests, kas noteikts uz 30 dienām vai ilgāk (izņemot nosacītu sodu);
  • darba devēja nāve tādos gadījumos, ja darbinieka saistību izpilde cieši saistīta tikai un vienīgi ar darba devēju personiski.

  4. Darba devēja uzteikuma pamatojums

  Darba devējam ir pienākums darbiniekam rakstveidā sniegt informāciju par tiem apstākļiem, kas ir darba līguma uzteikuma pamatā. Tas nozīmē, ka nav pietiekami uzteikumā norādīt tikai uzteikuma tiesisko pamatu, kas minēts kādā no DL pantiem, bet ir jānorāda arī uz konkrētiem faktiskiem apstākļiem, kas arī atbilst un veido uzteikuma tiesisko pamatu.

  5. Kādus dokumentus darba devējs izsniedz darbiniekam atlaišanas dienā?

  Izbeidzot darba attiecības, darbiniekam ir jāsaņem:

  • visas darbiniekam pienākošās naudas summas;
  • ja samaksa nav laikus izmaksāta darba devēja vainas dēļ, tad darba devējs atlīdzina radušos zaudējumus;
  • pēc darbinieka pieprasījuma - rakstveida izziņu par darba devēja un darbinieka darba tiesisko attiecību ilgumu, darbinieka veikto darbu, ieturētajiem nodokļiem un valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu veikšanu.

  6. Kādā gadījumā, atlaižot darbinieku, nepieciešama arodbiedrības piekrišana?

  DL 110. pants nosaka aizliegumu uzteikt darba līgumu darbiniekam - arodbiedrības biedram bez attiecīgās arodbiedrības piekrišanas, izņemot šādus gadījumus:

  • ja darba līgums uzteikts sakarā ar pārbaudes neizturēšanu;
  • ja darba līgums uzteikts darbiniekam, kas veicot darbu, bijis alkohola, narkotiku vai toksiska reibuma stāvoklī;
  • ja ir atjaunots darbā darbinieks, kurš agrāk veica attiecīgo darbu;
  • ja tiek likvidēts darba devējs  - juridiska persona vai personālsabiedrība.

  Darba devēja uzteikuma aizliegumi un ierobežojumi:

  • aizliegts uzteikt darba līgumu darbinieka pārejošas darbnespējas laikā, kā arī laikā, kad darbinieks ir atvaļinājumā vai neveic darbu citu attaisnojošu iemeslu dēļ;
  • aizliegts uzteikt darba līgumu ar darbinieku-invalīdu, grūtnieci, kā arī ar sievieti pēcdzemdību periodā līdz vienam gadam, bet, ja sieviete baro bērnu ar krūti, - visā barošanas laikā.
   • Izņēmuma gadījumi -
   • ja darbinieks bez attaisnojoša iemesla būtiski pārkāpis darba līgumu vai noteikto kārtību;
   • ja darbinieks, veicot darbu, rīkojies prettiesiski un tādēļ zaudējis darba devēja uzticību;
   • darbinieks, veicot darbu, rīkojies pretēji labiem tikumiem, un šāda rīcība nav savienojama ar darba tiesisko attiecību turpināšanu;
   • ja darbinieks, veicot darbu, ir alkohola, narkotiku vai toksiska reibuma stāvoklī;
   • ja darbinieks rupji pārkāpis darba aizsardzības noteikumus un apdraudējis citu personu drošību un veselību;
   • ja tiek likvidēts darba devējs  - juridiska persona vai personālsabiedrība.

  7. Kā darbinieks tiek aizsargāts, izbeidzot darba tiesiskās attiecības?

  Darbiniekam ir tiesības viena mēneša laikā no uzteikuma saņemšanas dienas celt tiesā prasību par darba devēja uzteikuma atzīšanu par spēkā neesošu. Citos gadījumos, kad pārkāptas darbinieka tiesības turpināt darba tiesiskās attiecības, viņš var celt tiesā prasību par atjaunošanu darbā viena mēneša laikā no atlaišanas dienas.Ja darbiniekam kā prasītājam ir attaisnojoši iemesli termiņa nokavēšanai, tiesa šo termiņu var atjaunot uz darbinieka pieteikuma pamata.
  Darbinieks kā prasītājs darba strīdā ir atbrīvots no tiesas izdevumiem.
  Darba devējam ir pienākums pierādīt, ka darba līguma uzteikums ir tiesiski pamatots un atbilst Darba likumā noteiktajai darba līguma uzteikšanas kārtībai. Ja darbinieks cēlis tiesā prasību par atjaunošanu darbā, tad darba devējam ir pienākums pierādīt, ka viņš nav pārkāpis darbinieka tiesības turpināt darba tiesiskās attiecības.

  8. Kādos gadījumos pienākas atlaišanas pabalsts?

  DL 112. pants nosaka, ka ir jāizmaksā atlaišanas pabalsts šādos darba tiesisko attiecību izbeigšanās gadījumos:

  • ja darbinieks uzsaka darba līgumu svarīga iemesla dēļ, kas pamatojoties uz tikumības un taisnprātības apsvērumiem, neļauj turpināt darba tiesiskās attiecības;
  • ja darbiniekam nav pietiekamu profesionālo spēju nolīgtā darba veikšanai;
  • ja darbinieks nespēj veikt nolīgto darbu veselības stāvokļa dēļ un to apliecina ārsta atzinums;
  • ja tiek samazināts darbinieku skaits;
  • ja ir atjaunots darbā darbinieks, kurš agrāk veica šo darbu;
  • ja tiek likvidēts darba devējs - juridiskā persona vai personālsabiedrība.

  Ja darba līgumā vai koplīgumā nav noteikts lielāks pabalsta apmērs, tad darba devējs izmaksā pabalstu šādā apmērā:
  1) viena mēneša vidējās izpeļņas apmērā, ja darbinieks pie darba devēja  nodarbināts mazāk nekā piecus  gadus;
  2) divu mēnešu vidējās izpeļņas apmērā, ja darbinieks pie darba devēja nodarbināts piecus līdz 10 gadus;
  3) triju mēnešu vidējās izpeļņas apmērā, ja darbinieks pie darba devēja nodarbināts 10  līdz 20 gadus;
  4) četru mēnešu vidējās izpeļņas apmērā, ja darbinieks pie darba devēja nodarbināts vairāk nekā 20 gadus.

  9. Kas ir atvaļinājuma kompensācija?

  Atvaļinājumu nav atļauts kompensēt jeb atlīdzināt naudā. To drīkst tikai gadījumos, kad no darba atlaiž darbinieku, kas nav izmantojis atvaļinājumu. Atlaižot darbinieku, darba devējam jāizmaksā darbiniekam naudas summa - kompensācija par neizmantoto atvaļinājumu proporcionāli nostrādātajam laikam. Atvaļinājuma kompensācija pienākas pat tad, ja darbinieks ir nostrādājis tikai vienu mēnesi.  Aptauja
  Kā uzlabojusies Jūsu situācija darba tirgū salīdzinājumā ar krīzes sākumu?
   Uzlabojusies
   Neuzlabojusies
   Bez izmaiņām

    design_files_r

  Ir jautājumi, ierosinājumi un sadarbības piedāvājumi?

  info@mansdarbs.lv
   
   
  on-line.lv Top.LV Latvijas Reitingi